Voorwaarden

Overzicht met begripsbepalingen.
 

BegripToelichting
Namasté Boutique.namasteboutique.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Namasté Boutique.
 
OvereenkomstEen overeenkomst tussen Namasté Boutique en een Klant ter zake van één of meer door Namasté Boutique geleverde producten en / of verrichte diensten.
 
VoorwaardenDeze Algemene Voorwaarden waarvan Namasté Boutique de gebruiker is.
 
KlantDe natuurlijke- of rechtspersoon die met Namasté Boutique een Overeenkomst heeft gesloten.
 
ConsumentDe Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Namasté Boutique.
 
ProductenZaken zoals doeken, gypsy rokken, kimono’s en andere producten die op de website worden aangeboden.
 
DienstenOpmaat producten die door Namasté Boutique worden aangeboden.
 
WebsiteDe internetsite www.namasteboutique.nl
 
WebshopDe op de website actieve Webshop.
 
BedenktijdDe termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 
HerroepingsrechtDe mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 
DuurtransactieEen overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 
Duurzame gegevensdragerElk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


 

Artikel 1.


Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing uit alle hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.


 

Artikel 2.


Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting. Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog in goede staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend.


 

Artikel 3.


Voorafgaand aan levering is leverancier gerechtigd om de prijs van een reeds door de klant geplaatste order te verhogen indien de kosten van leverancier hoger zijn door omstandigheden buiten de macht van leverancier, zoals echter niet beperkt tot, valutaschommelingen, valutabeperkingen, veranderde importheffingen, verhoogde douanetarieven, toegenomen prijzen van grondstoffen, toegenomen productiekosten, etc. Leverancier zal de klant altijd zo snel als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte stellen van een dergelijke prijsverhoging en de klant is gerechtigd om de bestelling van het betreffende produkt door middel van een schriftelijke kennisgeving te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van de nieuwe prijs. Bij gebreke van een dergelijke annulering wordt de klant geacht de nieuwe prijs stilzwijgend te hebben aanvaard.


 

Artikel 4.


Betaling van onze facturen dient vooruit en netto te geschieden per iDEAL bij bestelling. Bij elk product wordt de verwachte levertijd vermeld als het niet vanuit voorraad leverbaar is.


 

Artikel 5.


In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch in kennis stellen van vertraging in de levertijd ten gevolge van overmacht. Een vertraging ten aanzien van een levering geeft de klant geen recht om daaropvolgende leveringen of inkooporders te annuleren.

Indien wij een artikel onverhoopt niet meer kunnen leveren volgt restitutie van de betaling.


 

Artikel 6.


Hoewel de leverancier zich in redelijkheid inspant om ervoor te zorgen dat de geleverde producten overeenkomen met de bestelde goederen kan leverancier niet garanderen dat de geleverde goederen volledig identiek zijn aan het bij order getoonde monster alsmede qua maten, aantallen en kleuren, op voorwaarde dat de afwijking niet als aanzienlijk aan te merken is in vergelijking met de specificaties in de inkooporder.


 

Artikel 7.


Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclamaties dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclamaties meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als op eigen kosten van koper zijn verzonden. Het doen van enige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.


 

Artikel 8.


Een koper kan een levering niet op afroep krijgen, deze wordt altijd geleverd overeenkomstig artikel 7.


 

Artikel 9.


Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, aangezien onze meeste producten handgemaakt zijn, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op een wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.


 

Artikel 10.


Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse Burgerlijke Rechter. Deze voorwaarden zijn door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.


 

Artikel 11.


Belangrijk!

Met betrekking tot alle teksten op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin.


 

Artikel 12.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW voor bedrijven/winkels en inclusief BTW voor particulieren.


 

Auteursrechten.


In alle gevallen blijft het intellectuele eigendom van ontwerpen, modellen, specifieke materiaal- en kleurcombinaties ten alle tijde bij leverancier.

Den Haag, 1 juli 2017


 

Additionele disclaimers.


Namasté Café/Namasté Boutique, hierna te noemen Namasté Café, publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Namasté Café en derden zijn aangeleverd. Namasté Café behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Namasté Café.


 

Belangrijke mededeling over verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid.


Vanwege wettelijke redenen vragen wij uw aandacht voor het volgende: Alle informatie en diensten op de internetpagina’s van Namasté Café/Namasté Boutique zijn niet bedoeld om de indruk te geven dat er aansprakelijkheid wordt toegezegd. Het enige dat ontleend kan worden aan de tenuitvoerbrenging is dat vervanging of verbetering van een onjuiste stelling of toestand gegarandeerd is of toegezegd wordt.

Eveneens willen wij expliciet aangeven dat de inhoud van de pagina’s uitsluitend bedoeld is voor het doorgeven van informatie. Deze informatie vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een erkende arts of een gekwalificeerd natuurgenezer.

Wij kunnen geen enkele wettelijke aansprakelijkheid accepteren voor claims die zouden kunnen voortvloeien uit deze publicaties op het internet.


 

Beperkte aansprakelijkheid.


De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Namasté Café/Namasté Boutique.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Indicaties over werking van producten komen altijd voor de verantwoordelijkheid van de fabrikant, tenzij anders aangegeven.

Namasté Café/Namasté Boutique kan de werking ervan niet garanderen tenzij expliciet anders is vermeld.


AVG

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onze website voldoet dan ook aan alle vereisten omtrent de nieuwe AVG wet.
 

Overig.


Deze disclaimers kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.

Namasté Café/Namasté Boutique.
 

© 2017 - 2021 Namasté Boutique | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel